Anasayfa MESLEKİ KONULAR Polis okulunda kurs görenin, memur olan eşine, aile yardım ödeneği verilir mi?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

25
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis okulunda kurs görenin, memur olan eşine, aile yardım ödeneği verilir mi?

polislikSoru: Merhabalar: Halen görev yapmakta olan Devlet Memurunun; 4 yıllık fakülte mezunu Polis okulunda kurs gören ve her türlü iaşesi ve sağlık gideri okulca karşılanan ve aylık olarak 32 YTL. harçlık alan eşine aile yardımı ödeneği ödenir mi? Hangi maddeye göre ödenir veya ödenmez. Geriye dönük olarak ödenen aile yardımı geri alınabilir mi?
Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202, 203, 204, 205 ve 206 ncı maddelerinde Aile Yardımı Ödeneğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Mezkur Kanunun 202 nci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500,….aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir… " hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde eşin aile yardımı ödeneğinden faydalanması hususunda iki şart yer almaktadır.

1- Eş her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması,

2- Eş herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almamasıdır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.” ve Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme başlıklı 205 inci maddesinde “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” denilmektedir.

Mer’i mevzuat uyarınca Polis Okulunda kurs gören ve her türlü iaşesi ve sağlık gideri okulca karşılanan ve aylık olarak 32 YTL. harçlık alan eşin aile yardımı ödeneği verilmesi için aranılan 2 şartı da taşıması ve kaybetmeye ilişkin hükümde yer alan hususların oluşmaması sebebiyle ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı olmayan ödemenin geri alınması da söz konusu olamaz. memurlarnetDiğer Başlıklar...